કંઇ નથી

પારકી પંચાત ના કર , વાત જેવું કઈ નથી,
આપણે સરખા છે સૌ ,અહીં ખાસ જેવું કઈ નથી.

તું ચઢાવી દે નશો તારી આ આંખોથી પ્રિયે,
કેમકે આ શ્હેરમાં તો ; જામ જેવું કઈ નથી.

ઓળખે છે એકબીજાને હવે ચહેરાથી સૌ,
કોઈની પાસે જો અહિંયા ; નામ જેવું કઈ નથી.

રોજ રાતે તું ; પથારીમાં રડે પડખું ફરી,
ને પછી કહે દિલમાં મારા યાદ જેવું કઈ નથી.

આભમાં બસ એક દિવસ તારા ન દેખાયા “મધુર” !
ને તમે માની ગયા કે રાત જેવું કઈ નથી.

= બ્રિજેશ પંચાલ “મધુર”

Advertisements

7 thoughts on “કંઇ નથી

  1. રોજ રાતે તું ; પથારીમાં રડે પડખું ફરી,
    ને પછી કહે દિલમાં મારા યાદ જેવું કઇ નથી.
    અા શે’ર ગમ્યો. જો કે અાખી ગઝલ સરસ છે.

  2. ઓળખે છે એકબીજાને હવે ચહેરાથી સૌ,
    કોઈની પાસે જો અહિંયા ; નામ જેવું કઈ નથી…સુંદર..

    સારી ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s