આ બધું

શ્વાસ ચાલે છે સતત, ત્યાં સુધી છે આ બધું,
એ ન બોલાવે પરત, ત્યાં સુધી છે આ બધું.

લાગણી તો સાવ સસ્તી ગણાતી ચીજ છે,
જ્યાં સુધી આપો મફત, ત્યાં સુધી છે આ બધું.

મિત્રતા રાખે દીવાલોની,છતને મેં કહ્યું,
ને દીવાલોને? ‘છે છત ત્યાં સુધી છે આ બધું.

આપની આ વિદ્વતાના ભલે બણગા ફૂંકો,
છે અમારે મૌનવ્રત, ત્યાં સુધી છે આ બધું.

રદ કરી દો, કે ઉમેરો, સુધારો પણ કરો,
આ ગઝલ છે હસ્તપ્રત, ત્યાં સુધી છે આ બધું.

– ડૉ. કેતન કારિયા

Advertisements

6 thoughts on “આ બધું

 1. અાપની અા વિદ્વતાના ભલે બણગા ફૂંકો,
  છે અમારે મૌનવ્રત, ત્યાં સુધી છે અા બધું.
  નખશિખ સુંદર ગઝલ.મારા દિલી અભિનંદન

 2. મત્લાના સુંદર ઉઘાડ પછીની આખી ગઝલ મસ્ત.. આ શે’ર વધારે ભાવ્યો..!!

  લાગણી તો સાવ સસ્તી ગણાતી ચીજ છે,
  જ્યાં સુધી આપો મફત, ત્યાં સુધી છે આ બધું.

 3. મિત્રતા રાખે દીવાલોની,છતને મેં કહ્યું,
  ને દીવાલોને? ‘છે છત ત્યાં સુધી છે આ બધું.

  સરસ ગઝલ બની છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s