શીખી ગયા

રહીને સ્થિર ફરવાનો કસબ શીખી ગયા ,
અમે ભીતર ઊઘડવાનો કસબ શીખી ગયા .

ગણતરી કેટલી મનમાં, મગજમાં થઈ પછી ,
થઈને બાદ વધવાનો કસબ શીખી ગયા .

હશે હા ડાળ સાથે લાગણી જેવું છતાં ,
બધા યે પાન ખરવાનો કસબ શીખી ગયા .

ગમા ને અણગમાના ભારથી એવું થયું ,
સવાલો ખુદ્દને કરવાનો કસબ શીખી ગયા .

આ હોવું વારસાગત ક્યાં મળ્યું છે એમનેમ ?
બનાવોથી નીખરવાનો કસબ શીખી ગયા .

ગગનને આંબવાના પાંખના મનસૂબા પણ ,
સમયસર પાછા વળવાનો કસબ શીખી ગયા .

વધારે થાય શું બીજું , કહો આ પ્રેમમાં ?
હ્રદયને કાને ધરવાનો કસબ શીખી ગયા .

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

7 thoughts on “શીખી ગયા

  1. ઘણી વાત અમે તમારી આ ગઝલ વાંચતા શીખી ગયા..

    સુંદર ગઝલ

  2. હ્રદયને કાને ધરવાનો કસબ …….

    સારી વાત શીખ​વાડી,

    સુંદર રચના !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s