પરપોટા હતા

જે હતા તે ફક્ત પરપોટા હતા,
ટૂંકમાં, આંસુ બધા ખોટા હતા.

કાં હવા મારા તરફ આવી નહીં ?
હાથમાં મારાય ગલગોટા હતા.

સાવ કંટાળી પ્રભુ પથ્થર થયો,
દુઃખ એનાં કેટલાં મોટાં હતાં.

સુખ અને દુઃખને તપાસ્યાં તો થયું,
એક મનના બે અલગ ફોટા હતા.

માપવા બેઠો અને માપી લીધા,
જે બધાના નામ મસમોટાં હતાં.

– જાતુષ જોશી

Advertisements

7 thoughts on “પરપોટા હતા

 1. સુખ અને દુઃખને તપાસ્યાં તો થયું,
  એક મનના બે અલગ ફોટા હતા….વાહ.. કેવી જટિલ વાત.. સાવ સરળ શબ્દોમાં..

  સુંદર ગઝલ… !!

 2. સાવ કંટાળી પ્રભુ પથ્થર થયો,
  દુઃખ એનાં કેટલાં મોટાં હતાં.

  સુખ અને દુઃખને તપાસ્યાં તો થયું,
  એક મનના બે અલગ ફોટા હતા.
  બહુ જ સુંદર ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s