ઝોકું

તજો દોડધામો – મળી જાય ઝોકું,
જુઓ, સૌ સુખો સાંકળી જાય ઝોકું !

ભલે હોય બાળક અગર હો બુઢાપો,
અચાનક બધાંશું હળી જાય ઝોકું !

હશે ઑફિસો કે પછી પાઠશાળા
નયનમાં જરા ખળખળી જાય ઝોકું !

ભરી પેટ હોંશે બપોરે જમ્યા હો,
સરત રાખજો ના છળી જાય ઝોકું !

કશો ભેદ ક્યાં રાય કે રંક વચ્ચે ?-
ઘડીભર મજાનું મળી જાય ઝોકું !

કદી વાંસળીના – કદી તાંસળીના-
સ્વરે કે સવાદે લળી જાય ઝોકું !

કરે બંદગી કાં ન ‘બંદો’ ખુદાને,
તજું શ્વાસ વેળા ફળી જાય ઝોકું !

-દેવેન્દ્ર દવે

Advertisements

5 thoughts on “ઝોકું

  1. ‘ઝોકા’નું મજાનું વિવરણ … …નોખી અભિવ્યક્તિ ,સુંદર ગઝલ… !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s