ચડઉતરમાં પૂરી થઇ

હવે શું થશે ? એ જ ડરમાં પૂરી થઇ,
બધી જીંદગી બસ ફિકરમાં પૂરી થઇ.

ફળી કોક તો કોક રહી ગઇ અધૂરી,
ફળી નહીં એ ઈચ્છા કબરમાં પૂરી થઇ.

કરી છે શરૂ મેં સફર જ્યારે જ્ચારે,
હરેક વાર એના નગરમાં પૂરી થઇ.

મળી ગઇ અચાનક નજર સાંજ ટાણે,
પછી રાત એની અસરમાં પૂરી થઇ.

હતી ભીડ ભરચક ને રઘવાટ હળબળ,
મુલાકાત એમ જ નજરમાં પૂરી થઇ.

પહોંચી શકાયું નહીં ટોચ ઉપર,
મનોકામના ચડઉતરમાં પૂરી થઇ.

-મહેશ મકવાણા

Advertisements

4 thoughts on “ચડઉતરમાં પૂરી થઇ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s