અઘરું છે ભૈ

પડછાયાની પાછળ પડવું અઘરું છે ભૈ,
કિસ્મતના માથા પર ચઢવું અઘરું છે ભૈ.

તારો રસ્તો તારી જાતે શોધી લેજે,
રાહ જોઈને પાછા વળવું અઘરું છે ભૈ.

મન મર્કટ તો કૂદકા મારે આડા તેડા,
એના ચક્કરને આંતરવું અઘરું છે ભૈ.

જાત વગર કોઈ આરો નહી એ વાત ખરી છે,
ખુદ ખોવાઈ ખુદને જડવું અઘરું છે ભૈ.

તારી મૂડી તારી સાથે લઈને જાજે,
પાપ પુણ્યના ઝૉલા ભરવું અઘરું છે ભૈ.

દોડી દોડી માંડ સરોવર કાંઠે આવ્યા,
સામે પાણી ને તરફડવું અઘરું છે ભૈ.

મન કરતાલ, મંજીરાં બાજે તો છે ‘આનંદ’,
તાલ વિના લ્યા અહીં રણઝણવું અઘરું છે ભૈ.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

10 thoughts on “અઘરું છે ભૈ

  1. જાત વગર કોઈ આરો નહી એ વાત ખરી છે,
    ખુદ ખોવાઈ ખુદને જડવું અઘરું છે ભૈ.

    આખીયે રચના મનનશીલ અને ઉંડાણવાળી.

  2. ખુદ ખોવાઈ ખુદને જડવું ……ખૂબ અઘરું છે, આખી ગઝલ સરસ થઇ છે, અશોકભાઈ !

  3. ખુદ ખોવાઇ ખુદને જ જડવું એતો ઉત્તમ વાત છે, પણ ખુદને શોધવું કે ખુદને પારખવું સાચે જ અઘરું છે. વાહ્ સરસ કહ્યું અશોકભાઇ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s