ખોતરવા જેવું

અઘરું છે પણ કરવા જેવું,
અંતરને આંતરવા જેવું.

યાદોની આંગળીઓ કરતી,
મન ભીંતને ખોતરવા જેવું.

ક્યાંય કદી ના એવું કરવું,
લાગે જીવતા મરવા જેવું.

મનમાં સ્હેજે ભાર ના ભરવો,
જીવન હો ફરફરવા જેવું.

ભૂલ ભૂલમાં ના ખોટું કરવું,
હોય પછી ના ડરવા જેવું.

રેત મહેલમાં રહેતા લોકો,
જીવતા જાણે ખરવા જેવું .

‘આનંદ’ નામે નંગ જડ્યું છે,
લઈ ખિસ્સામાં ફરવા જેવું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “ખોતરવા જેવું

  1. ‘આનંદ’ નામે નંગ જડ્યું છે,
    લઈ ખીસ્સામાં ફરવા જેવું. વાહહહહ વાહહહહ અને વાહહહહ

  2. મત્લા અને મક્તા બંને ખૂબ જ સરસ છે. અા બંને વચ્ચે વહેતી ગઝલ માણવા જેવી છે.

    યાદોની અાંગળીઓ કરતી,
    મન ભીંતને ખોતરવા જેવું.

    સરસ કલ્પન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s