જંગલ થાતું ગુમ

જંગલ જઇને જોઉ છું,જંગલ થાતુ ગુમ
આંખોમાં અટવાઇ ગઇ,ધુમ્ર સરીખી બુમ

ઝટપટ જઇ સંકેલશું, અણધારી સૌ વાત
ભરચક ભુક્કો થાય છે, પડખે બળતી રાત

કરવત થઇને કાપતું, વ્હેતું ધમધોકાર
થરથર ધ્રુજે આંગળા,તુટી ગ્યો ટંકાર

ટપકી પડતુ ભીંતથી, હાથ ન લાગ્યું એક
રોજની માથાકુટ છે પણ કરતા ઠેકાઠેક

તરવું ડુબવું એક છે,લીલો પીળો લાલ
ખીલ્લે બાંધુ આંખને, પ્હેરાવી દઉ ઢાલ

– નરેશ સોલંકી

Advertisements

3 thoughts on “જંગલ થાતું ગુમ

  1. દોહાનાં બંધારણમાં લખાયેલી નોખી ભાતની ગઝલ.. !!

    ઝટપટ જઇ સંકેલશું, અણધારી સૌ વાત
    ભરચક ભુક્કો થાય છે, પડખે બળતી રાત .. ક્યા બાત ..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s