શાયર નથી થવાતું!

અંદર નથી અવાતું ના બ્હાર નીકળાતું!
ચાલ્યા કરે ચરણ પણ ક્યાંયે નથી જવાતું!

કાળી ડિબાંગ ઊંડી ઇચ્છાની ખીણ કેવી!
એમાં ગયા પછીથી પાછા નથી વળાતું!

આ આપણે કેવા મોટા થયા અચાનક?
થપ્પો કે સાતતાળી આજે નથી રમાતું!

કૈં કેટલા જનમના હું શાપ ભોગવું છું,
ગમતુય ગીત એકે કેમે નથી ગવાતું.

ફોગટ કરે મથામણ માણસ અહીં યુગોથી,
પાતાળનું હજીયે તળિયું નથી તગાતું!

પાંખો વિના વિહરતું એ તત્વ છે અગોચર,
પકડી નથી શકાતું, પામ્યું નથી પમાતું!

પ્રગટાવવું પડે છે શબ્દોનું પોત ઝીણું,
કાગળ અને કલમથી શાયર નથી થવાતું!

– નીતિન વડગામા

Advertisements

6 thoughts on “શાયર નથી થવાતું!

  1. કાળી ડિબાંગ ઊંડી ઇચ્છાની ખીણ કેવી!
    એમાં ગયા પછીથી પાછા નથી વળાતું!..

    મસ્ત મત્લા ઉપરાંત ઉપરોક્ત શે’ર વધારે ગમ્યો.. ઉમદા ગઝલ… !!

  2. પ્રગટાવવું પડે છે શબ્દોનું પોત ઝીણું,
    કાગળ અને કલમથી શાયર નથી થવાતું!
    વાહ…સુંદર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s