ચાવી મળે !

રોજ સાંજે એક માણસ લાશ થઈને નીકળે,
-ને પછી બોદી ઉદાસી લાગણી થઈ ખળભળે.

આપણી સમજણ ફકત છે બંધ તાળાની રમત,
કેટલાં યુગો થયાં પણ ક્યાં હજુ ચાવી મળે !

કોઈ ગમતાં નામમાં ભીંજાઈ જાઓ એટલે,
તાવડીમાં રોટલો ને લાપસી આંધણ બળે.

આવશે…આવી ગયાંના કૈંક ઝૂરાપા પછી,
રાહ જોવાતી રહે ભીના સમયની અટકળે.

કાન માંડો તો કહું હું પ્રેમપત્રોની કથા,
એક છૂપું દર્દ ભીતર શૂળ થઈને સળવળે.

– જોગી જસદણવાળા

9 thoughts on “ચાવી મળે !

 1. કોઈ ગમતાં નામમાં ભીંજાઈ જાઓ એટલે,
  તાવડીમાં રોટલો ને લાપસી આંધણ બળે.

  સરસ.

 2. આપણી સમજણ ફકત છે બંધ તાળાની રમત,
  કેટલાં યુગો થયાં પણ ક્યાં હજુ ચાવી મળે !… વાહ

  સુખી થવાની આપણી રોજીંદી મથામણ ખૂબ સરસ રીતે ઉજાગર થઈ છે.. ઉમદા ગઝલ.. !!

 3. વાહ આખી ગઝલ સુંદરના ગમતા શેર

  આપણી સમજણ ફકત છે બંધ તાળાની રમત,
  કેટલાં યુગો થયાં પણ ક્યાં હજુ ચાવી મળે !

  કોઈ ગમતાં નામમાં ભીંજાઈ જાઓ એટલે,
  તાવડીમાં રોટલો ને લાપસી આંધણ બળે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s