સ્થાપું છું હું

હર જગાએ એમ મારા સંસ્મરણ સ્થાપું છું હું,
ફૂલ અદકેરાં ઉછેરું જ્યાં ચરણ સ્થાપું છું હું.

બાળ જે તન્મય બની પાય:પાન કરતું હોય છે,
એમ મારી જીભા ઉપર વ્યાકરણ સ્થાપું છું હું.

વૃક્ષ વાવું છું – વસે છે કૃષ્ણ મારામાં કશે,
ધ્રૂજતા હાથે ધરા પર આવરણ સ્થાપું છું હું.

ડાયરી સળગાવવી એ પણ નવી શરૂઆત છે,
જિંદગીના પૃષ્ઠમાં નવસંસ્કરણ સ્થાપું છું હું.

છે ખબર ત્યાં કોઈ દિવસ કાંઇ ઉગવાનુ નથી,
યાદના ખેતર વચોવચ વિસ્મરણ સ્થાપું છું હું.

– નીરજ મહેતા

Advertisements

12 thoughts on “સ્થાપું છું હું

  1. છે ખબર ત્યાં કોઇ દિવસ કાંઇ ઉગવાનુ નથી,
    યાદના ખેતરા વચોવચ વિસ્મરણ સ્થાપું છું હું.

    સરસ રચના.

  2. બધા શેર સરસ છે પણ આ શેર માં સચોટ પરીસ્થિતી નીરુપાઇ છે.
    “છે ખબર ત્યાં કોઈ દિવસ કાંઇ ઉગવાનુ નથી,
    યાદના ખેતરા વચોવચ વિસ્મરણ સ્થાપું છું હું.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s