જીવી જવાયું છે

ઘણીવેળા દવાને કારણે જીવી જવાયું છે,
અણી વેળા પીડાને કારણે જીવી જવાયું છે.

ઘણું જાણ્યું સંબંધોના વિષયમાં એમ લાગ્યું કે,
ઘણું ના જાણવાને કારણે જીવી જવાયું છે.

જગા ખાલી રહી, ખાલી જગાની, ખાલી જગ્યામાં,
ઘણી ખાલી જગાને કારણે જીવી જવાયું છે.

તમે ભૂલી ગયા’તા પાનું જેનું વાળવાનું તે,
અઘુરી વાર્તાને કારણે જીવી જવાયું છે.

ઉઘાડાં બારણાં છોડીને જાવું નહિ ગમે ‘સ્નેહી’,
ઉઘાડાં બારણાંને કારણે જીવી જવાયું છ…

– ‘સ્નેહી’ પરમાર

Advertisements

9 thoughts on “જીવી જવાયું છે

 1. જગા ખાલી રહી, ખાલી જગાની, ખાલી જગ્યામાં,
  ઘણી ખાલી જગાને કારણે જીવી જવાયું છે.
  ખાલીપાને ખુલ્લો કરતો સરસ શેર.

 2. ઘણું જાણ્યું સંબંધોના વિષયમાં એમ લાગ્યું કે,
  ઘણું ના જાણવાને કારણે જીવી જવાયું છે… વાહ જીવી જવાના નોખા કારણો રસપ્રદ રહ્યા..

  સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ….

 3. તમે ભૂલી ગયા’તા પાનું જેનું વાળવાનું તે,
  અઘુરી વાર્તાને કારણે જીવી જવાયું છે.

  સરસ. મત્લા હજુ સક્ષમ થઇ શકે.

 4. મસ્ત…
  જગા ખાલી રહી, ખાલી જગાની, ખાલી જગ્યામાં,
  ઘણી ખાલી જગાને કારણે જીવી જવાયું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s