વ્હાલી હોય છે

વજન લાગે છે જ્યારે જામ ખાલી હોય છે,
વિના તારા અહીંયા સાંજ જાલી હોય છે.

હું તારો ખાલીપો આંખોમાં આંજીને ફરૂં,
વિના તારા બધી ઉર્મિ નમાલી હોય છે.

નવા અભ્યાસની હું રોજ તૈયારી કરૂં,
ગઝલ માની પઢું તો તું કવાલી હોય છે.

અમારા હાલ તો બેહાલ રહેવાના સદા,
વિજોગણ પળ, વિના તારા જો ઠાલી હોય છે.

ફિકર તારી જ કરવાની છે મારે કાયમી,
કરીએ પ્રેમ તો સાથે હમાલી હોય છે.

તું મારી જિંદગી છે એમ બોલ્યો ત્યારથી,
ગઝલનાં શબ્દને લાગટ તું વ્હાલી હોય છે.

જવાની એકધારી કોઇની ટકતી નથી,
છતાં બચ્ચા સમુ દિલ હો તો લાલી હોય છે.

નશાકારી સમા છે કાવ્ય ને મારી ગઝલ
આ શબ્દો તો છલકતા મયની પ્યાલી હોય છે

તું છે તો રહેવાની જાહોજલાલી કાયમી
“મહોતરમા” વિનાનાં કાવ્ય ખ્યાલી હોય છે.

– નરેશ કે.ડૉડીયા

Advertisements

7 thoughts on “વ્હાલી હોય છે

  1. Very nice line
    જવાની એકધારી કોઇની ટકતી નથી,
    છતાં બચ્ચા સમુ દિલ હો તો લાલી હોય છે.

  2. મજાનો મ્ત્લા..

    દરેક શે’ર ઉમદા થયા છે..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s