જુઓ

શ્વાસને ગોખાય તો ગોખી જુઓ,
ચોપડે નોંધાય તો નોંધી જુઓ.

રાત આખી જાગવાનું હોય ત્યાં ,
સ્વપ્નને ઓઢાય તો ઓઢી જુઓ.

કેટલી પીડા ભરી છે ભીતરે ,
એ વિશે બોલાય તો બોલી જુઓ.

શબ્દ એનાં અર્થને પામી જશે ,
મૌનને જોખાય તો જોખી જુઓ .

– વારિજ લુહાર

Advertisements

4 thoughts on “જુઓ

  1. રાત આખી જાગવાનું હોય ત્યાં ,
    સ્વપ્નને ઓઢાય તો ઓઢી જુઓ…વાહ .. મસ્ત..

    સરસ ગઝલ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s