જિંદગી

કેટલી ઓછી ગણી છે આપણે
જિંદગીને ખુદ હણી છે આપણે.

મોતને બસ દુરથી જોયા કર્યું,
જિંદગીને અવગણી છે આપણે.

છે હૃદય, પણ લાગણી એમાં નથી,
જિંદગી, ફોગટ ગણી છે આપણે.

ના ઝરૂખો, ગોખ કે ના ઓસરી,
જિંદગી કેવળ ચણી છે આપણે.

બીજ રોપ્યું, નીર સીંચ્યું કોઈએ,
જિંદગી કેવળ લણી છે આપણે.

સાવ બરછટ પોત કહેવાયું પછી,
જિંદગી કેવી વણી છે આપણે.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

5 thoughts on “જિંદગી

 1. “ના ઝરૂખો ગોખ કે ના ઓસરી;
  જિંદગી કેવળ ચણી છે આપણે.”
  પ્રવીણભાઈ, નખશિખ સુંદર ગઝલ.
  બધા જ શેર ઉમદા👌👌👌

 2. બીજ રોપ્યું, નીર સીંચ્યું કોઈએ,
  જિંદગી કેવળ લણી છે આપણે… ખૂબ સુંદર..

  મજાની ગઝલ.. ગમી

 3. સાવ બરછટ પોત કહેવાયું પછી,
  જિંદગી કેવી વણી છે આપણે.

  આ પણ સરસ શેર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s