ઉપર ઉપરથી

લાગી રહ્યો છે તું પણ ઇશ્વર ઉપર ઉપરથી,
સાચેજ થઇ ગયો શું પથ્થર ઉપર ઉપરથી !!

બીજુ કશું નહિ આ વિસ્ફોટ જ્ઞાનનો છે,
ટોપી અડી રહ્યા છે બંદર ઉપર ઉપરથી.

હાથે કરીને પ્રશ્નો ઉભા કરીને પાછા,
શોધે મહાન લોકો ઉત્તર ઉપર ઉપરથી!!

પ્રત્યેક શબ્દ વચ્ચે દાટી છે વેદનાઓ,
ઉપસી રહ્યા છે એથી અક્ષર ઉપર ઉપરથી.

ભીતરનો આતમા છે ફોલાદનો બનેલો,
ચીરે છે દેહ કેવળ ખંજર ઉપર ઉપરથી.

એની દરેક નસમાં ફૂલો વહી રહ્યા છે,
લાગે ભલેને શાયર બંજર ઉપર ઉપરથી.

ત્રીજી નહિ તુ બીજી બે આંખ જોઇલેને,
તાંડવ કરી રહ્યા છે શંકર ઉપર ઉપરથી.

ટોળાની વચ્ચે તોડી મેં પાળ સ્તબ્ધતાની,
છલકી ગયુ નયનમાં સરવર ઉપર ઉપરથી.

શ્વાસો સભા ભરીને ચર્ચા કરી રહ્યા છે,
છે કોણ જે કરે છે હરફર ઉપર ઉપરથી ?

– મોહસીન મીર ‘સ્પર્શ’

Advertisements

5 thoughts on “ઉપર ઉપરથી

  1. હાથે કરીને પ્રશ્નો ઉભા કરીને પાછા,
    શોધે મહાન લોકો ઉત્તર ઉપર ઉપરથી!!.. વાહ કટાક્ષ સભર મજાની અભિવ્યક્તિ..

    ઉપર ઉપરથી રદીફ સુંદર રીતે પ્રયોજાઈ છે.. આખી ગઝલ ગમી જાય એવી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s