કઈ રીતે..?

નજર પીધા પછી હું હોશમાં આવું તો કઈ રીતે..?
વજન હું શબ્દમાં મારા ફરી લાવું તો કઈ રીતે.?

તમે તો સાવ બંજર રણ સમા જિદે ભરાયા છો,
હું રોપા પ્રેમના આ ભોમમાં વાવું તો કઈ રીતે.?

પડી ગ્યો છે પવન સંજોગનો શિખર ઉપર જો ને.!
પતાકા પ્રેમના આજે હું ફરકાવું તો કઈ રીતે.?

નથી સામર્થ્ય એનામાં નથી કોઈ જાતની નિષ્ઠા,
ભલા એના પ્રયત્નોને હું બિરદાવું તો કઈ રીતે.?

પીડા પહેરીને બેઠા છે સતત આંખોમાં એને હું,
કરો ‘આનંદ’ કાયમ એમ સમજાવું તો કઈ રીતે.?

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

10 thoughts on “કઈ રીતે..?

 1. “આંખમાં પીડા પહેરીને બેઠેલા માણસો”….સરસ રજૂઆત; સરસ ગઝલ સર્જન.

 2. હું હોશમાં આવું તો કઈ રીતે..?…..

  ભાઈ તમે હોશમાં ના આવો એ જ સારું…નહિ તો
  અમને આવી સુંદર ગઝલો વાચવા નહિ મળે….

  પ્રેમ અને આનંદના રોપા તમે વાવ્યા જ છે અને વાવતા રહેશો…..

 3. પીડા પહેરીને બેઠા છે સતત આંખોમાં એને હું,
  કરો ‘આનંદ’ કાયમ એમ સમજાવું તો કઈ રીતે.?

  સરલા રદીફમાં સરસ મક્તા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s