નગરમાં

જતી-આવતી ના ડગર એ નગરમાં,
કરું કેવી રીતે સફર એ નગરમાં.

ફરે છે બધાં આંખમાં લઇ સવાલો,
નથી કોઈ પાસે ઉત્તર એ નગરમાં.

પવન પણ ફસાઈને થંભી ગયો છે,
પડી ગઈ છે ભૂલી લહર એ નગરમાં.

ફકત એક ચ્હેરાને પળવાર જોવા,
તરસતી ભમે છે નજર એ નગરમાં.

ફળે એ પહેલા જ તૂટી ગયેલા,
બરડ સ્વપ્નની છે કબર એ નગરમાં.

કદી કોક તો આવશે એ ભરોસે,
લગાતાર ઊભું છે ઘર એ નગરમાં.

– મહેશ મકવાણા

Advertisements

6 thoughts on “નગરમાં

  1. ફળે એ પહેલા જ તૂટી ગયેલા,
    બરડ સ્વપ્નની છે કબર એ નગરમાં…. સુંદર

    આખી ગઝલ મજાની થઈ છે….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s