આગળ વધી ગયાં

પ્રશ્નો મૂકી જવાબથી આગળ વધી ગયાં,
જૂના બધા હિસાબથી આગળ વધી ગયાં.

જે ગામ ના જવું હતું તે રાહ ચાતરી,
ને લ્યો, પછી રુઆબથી આગળ વધી ગયાં.

એકાદ ઘૂંટમાં ચડે, ઉતરે નહી કદી,
એવા ઘણાં શરાબથી આગળ વધી ગયાં.

શબ્દોને ઝંખતી હજુ બેઠી છે આજ લગ,
એ વણલખી કિતાબથી આગળ વધી ગયાં.

આ વાત પર મિજાજ ગૂમાવી રહ્યા છે એ,
આખર અમે જનાબથી આગળ વધી ગયાં

– પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

5 thoughts on “આગળ વધી ગયાં

  1. શબ્દોને ઝંખતી હજુ બેઠી છે આજ લગ,
    એ વણલખી કિતાબથી આગળ વધી ગયાં….યે બાત…!!

    ખૂબ સુંદર અભિવ્યક્તિ……

  2. આગળ વધી ગયા……સામાન્યથી કે નોર્મલથી આગળ નથી વધી શકાતું, છતા આ સુંદર છે;

    શબ્દોને ઝંખતી હજુ બેઠી છે આજ લગ,
    એ વણલખી કિતાબથી આગળ વધી ગયાં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s