કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો

પ્રેમની દોલત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો,
આપની ચાહત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

થઇ ગયો’તો કેદ તનહાઇની દીવાલોમાં હું,
આપની સોબત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

માર્ગની મુશ્કેલીથી મૂંઝાઇને બેઠો હતો,
આપની સંગત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

એ તો બરકત નામની છે આપના, લેતાંની સાથ,
એવી તો રાહત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

દરબદરની ઠોકરો, ના કયાંય ઠેકાણું હતું,
આપની ચોખટ મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

ધૂળના ઢેફા સમો, ના કોઇ ઓળખતું હતું,
આપની નિસબત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

થઇ ગયો રાજી ‘મહેક’ માલિક, બીજું શું જોઇએ,
જીવતાં જન્નત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો.

– મહેક ટંકારવી

Advertisements

5 thoughts on “કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો

  1. પ્રેમ ઇશનો હોય તો સુફી ગઝલ બની શકે,
    . ચોખટની વાત સુરેશભાઈની સાચી છે. શેર બદલી શકો.

  2. થઇ ગયો’તો કેદ તનહાઇની દીવાલોમાં હું,
    આપની સોબત મળી, હું કયાંથી કયાં પહોંચી ગયો… વાહ સરસ ગઝલ.. !!

    સર્જક ધારે તો ‘ચોખાટ’ કાફિયો બદલી શકે.. અથવા એ શે’ર રદ કરે.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s