પીગળું છું

મજાનું કામ લઈ હું રોજ ઘરથી નીકળું છું,
હરેક ક્ષણને હું બીજી ક્ષણની સાથે સાંકળું છું.

ખરેખર , હું ય છું માણસ ને મારે છે હ્રદય કે
ખુશીમાં ખુશ થાઉં, ને પીડામાં પીગળું છું.

બને ક્યારેક ખોટા સંગના છાંટા પડે પણ,
હું એથી રોજ મારા મનને થોડું વીછળું છું.

તમે લઈ દૂધ આવો કે મળો વિષ હાથમાં પણ,
લઈ સાકરની તાસીર બેયમાં હું ઓગળું છુ.

હંમેશા પ્રેમ કરવો એ જ નિશ્ચિત હોય ત્યારે,
કરું ‘આનંદ’ વર્ષા હું વરસતું વાદળું છું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

7 thoughts on “પીગળું છું

 1. સરસ રચના. માણસ છે અને માણસ તરીકે દરેક અનુભૂતિ સાથે
  જીવવાની ઇચ્છા સરસ વ્યક્ત થઇ છે.

  બને ક્યારેક ખોટા સંગના છાંટા પડે પણ,
  હું એથી રોજ મારા મનને થોડું વીછળું છું.

  મક્તા ગમ્યો.

 2. Best sher:
  બને ક્યારેક ખોટા સંગના છાંટા પડે પણ,
  હું એથી રોજ મારા મનને થોડું વીછળું છું.
  Excellent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s