અહેસાન ના આવે

બહુ ચંચળ છે મારું મન, કોઈ શયતાન ના આવે,
મને સારા રહ્યાની બાબતે અભિમાન ના આવે.

નવેસરથી બનાવ્યું રક્તને પાયામાં રેડીને,
ડરું છું મારું ઘર જોઈ ફરી તૂફાન ના આવે.

ભલા થઈને ભલાઈથી કોઈ વળતર તો ના માગો.!
દુઆઓથી સફરનો માર્ગ કંઇ આસાન ના આવે.

કરો ઉપકાર તો એ કોઈને ગાઈ બતાવો ના,
ધરમ બોલે છે એવું કોઇની પહેચાન ના આવે.

કટોકટની કસોટીમાં ખુમારીથી જીવ્યો ‘નાશાદ’,
એ રાખી સાવધાની કોઈનું અહેસાન ના આવે.

– ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’

Advertisements

7 thoughts on “અહેસાન ના આવે

 1. સર્વાંગ સુંદર અપેક્ષાની ગઝલ… !!

  નવેસરથી બનાવ્યું રક્તને પાયામાં રેડીને,
  ડરું છું મારું ઘર જોઈ ફરી તૂફાન ના આવે….વાહ ‘નાશાદ’ સાહેબ

 2. ભલા થઈને ભલાઈથી કોઈ વળતર તો ના માગો.!
  દુઆઓથી સફરનો માર્ગ કંઇ આસાન ના આવે.

  કરો ઉપકાર તો એ કોઈને ગાઈ બતાવો ના,
  ધરમ બોલે છે એવું કોઇની પહેચાન ના આવે.

  બધાને કામ આવે તેવી જાતને દીધેલી નસીહત. વાહ..નાશાદ સાહેબ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s