પ્રગટાવી દો.!

રાતીઘૂમ સાપણની હરફર અટકાવી દો,
દ્વાર સુધી પહોંચે તે પહેલાં થંભાવી દો.

અંગૂઠાના બરછટ શિખર પર ઊભો છું,
કૂદવું છે, પગમાં ત્રિવેણી પ્રગટાવી દો.!

ખોબેથી ઉલેચું તો આરો નહિ આવે,
આવું છું મારા ખોબાને સમજાવી દો.

પીડાની સાબિતી આંખોથી માંગે છે એ
આવો, એની ઈચ્છાઓને છલકાવી દો.

છાતીમાં ઘૂરકે સમજાતું કેમ નથી તે ?
બંધ કરો કાં જાત ભલાં થઈ ઝળકાવી દો.

– સૂર્યકાન્ત નરસિંહ ‘સૂર્ય’

Advertisements

6 thoughts on “પ્રગટાવી દો.!

  1. અંગૂઠાના બરછટ શિખર પર ઊભો છું,
    કૂદવું છે, પગમાં ત્રિવેણી પ્રગટાવી દો.!… ખૂબ સુંદર શે’ર…

    આખી ગઝલ ઉમદા થઈ છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s