અજનબી

અજાણ્યાં શરીરો, સ્વજન અજનબી,
હવે થઈ ગયું આ વતન અજનબી.

લડ્યો છેક સુધી હું જેને લીધે,
અરે ! નીકળ્યું એ જ મન અજનબી.

પરિચય કદી થઈ શક્યો છે જ ક્યાં ?
જનમથી રહ્યું છે જીવન અજનબી.

ફરી ક્યાંક બીજે હવે જન્મશું,
અડું છું તો લાગે છે તન અજનબી.

બધું એકસરખું બીબાં ઢાળ છે,
પ્રથમથી જ વાતો પવન અજનબી.

– હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

7 thoughts on “અજનબી

  1. લડ્યો છેક સુધી હું જેને લીધે,
    અરે ! નીકળ્યું એ જ મન અજનબી…. વાહ ..સાવ નવી વિભાવના

    મજાની ગઝલ..

  2. ખૂબ સરસ. વાત સાચી છે કે અાપણે પોતાને જ ઓળખી શકતા નથી, જો અોળખીએ તો દુનિયાદારીથી અાપોઅાપ પર થઇ જઇએ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s