શું છે?

આ ગમો ને અણગમો શું છે?
લાગણીનો ક્હે, પનો શું છે?

ધર્મની નિરપેક્ષ વાતોમાં
ત્રિશુલો ને ખંજરો શું છે?

આટલા આતંકના વચ્ચે
રોજ ફરતી હલચલો શું છે?

તક બની આવ્યો અને છટક્યો
સાવ બસ પારદ સમો શું છે?

‘કીર્તિ’ ફરતી રાજમાર્ગો પર
અહિં ગલીમાં આડશો શું છે?

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

6 thoughts on “શું છે?

  1. તક બની આવ્યો અને છટક્યો
    સાવ બસ પારદ સમો શું છે?.. સરસ અભિવ્યક્તિ..

    ઉમદા ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s