ટકોરા

આંખ પર શમણાં સતત દે છે ટકોરા,
ને અહીં મેં ઘેનના પીધા કટોરા.

રણ અહીં લથબથ મળે છે ભેજથી ને,
સાત દરિયા છે છતાં પણ સાવ કોરા

એક ટીપું માત્ર મેં માંગ્યું અને જો,
એમણે વરસાવી દીધાં કંઈક ફોરાં.

રામ જો આવીને બેઠા છે, ને શબરી;
તોડવા ગઈ છે લ્યો જંગલમાં એ બોરાં.

શી રીતે ‘આનંદ’ એ માણી શકે ? કહો,
હોય જેના મન સતત દાનતના ખોરા. !

– અશોક જાની

4 thoughts on “ટકોરા

  1. એક ટીપું માત્ર મેં માંગ્યું અને જો,
    એમણે વરસાવી દીધાં કંઈક ફોરાં…..saras, gami. Saryu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s