દર્પણ વિશે

ટીખળ કરતા દર્પણ વિશે, જોગી.
શું કહેવું આ ઘડપણ વિશે, જોગી.

સમય જ કહેશે સઘળું એના વિશે,
પ્રેમ તણા આ પ્રકરણ વિશે, જોગી.

જે કંઇ થાય એ બસ જોયા કરવાનું,
સમજી લેવું કારણ વિશે, જોગી.

વાત કરી લે છે ભોળું મન ક્યારેક,
ભુલાઈ જતા પગરણ* વિશે, જોગી.

રોજ નવા રૂપ ધરી આવે છે એ,
શું કહેવું આ સગપણ વિશે, જોગી.

– પ્રવીણ શાહ
*પગરણ = પ્રસંગ

9 thoughts on “દર્પણ વિશે

  1. આંખ કાઢીને ઊભા રહેલા વાર્ધક્યની મસ્ત ગઝલ…

    અભિનદન ..!! પ્રવીણભાઈ..

  2. ઓહો, પ્રવીણભાઈ ખૂબ સરસ રચના.સરળ શબ્દમાં ઘણી ઊંડી વાત.

  3. નવી રદીફમાં કવિશ્રી સુંદર વાત લઈ આવ્યા છે મારા દિલી અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s