વિચારું

ભીતર પળ વિચારું,
ષડ્રરિપુ સબ મારું ।

આળખવી* પળ ચારુ,
તન કેન્વાસી ધારું ।

નથ પળપળ આનંદી,
સ્મિત લચકાતું તારું ।

પળપળ સ્મૃિત મલકે,
કેમ કરી મન વારું

સાંજુકી પળ કૂજે,
રજ રજ ઝલકે વારું ।

પળભર હોવું ‘કિશોર’,
અંતર અદબદ મારું ।

– ડો. કિશોર મોદી

*આળખવી= આલેખવી

Advertisements

5 thoughts on “વિચારું

  1. ટૂંકી બહરમાં ગહનાર્થ ગઝલ.. !!

    એક એક શે’ર સમજવા સરખા..

  2. ટૂંકી બહેરમાં આલેખાયેલી સુંદર રચના. આખી રચના પળની રચના છે.

    પળભર હોવું “કિશોર”,
    અંતર અદબદ મારું.

    સરસ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s