વ્હાલવું

આપણે આપણી રીતથી ચાલવું,
હાલ હો કોઈ પણ મોજથી મ્હાલવું.

આશરો કોઈને આપવા થઈ શકે,
એમ વિચારવું, વૃક્ષ થઈ ફાલવું.

ક્યાંક મિત્રો મળે, ક્યાંક શત્રુ મળે,
જે મળે તેમને વ્હાલથી વ્હાલવું.

શક્ય છે હોઠ આ કહી શકે ના કદી,
એ વ્યથા રોજ હું શબ્દમાં ઠાલવું.

માત્ર ‘આનંદ’ જ્યાં ફળ થઈ ઊગશે,
એ જ વૃક્ષનું સદા ડાળખું ઝાલવું.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “વ્હાલવું

  1. હકારાત્મક રચના અને ગમેલો શે’ર,

    ક્યાંક મિત્ર મળે, ક્યાંક શત્રુ મળે,
    જે મળે તેમને વ્હાલથી વ્હાલવું.

    ખૂબ સરસ વાત કહી અશોકભાઈ.

  2. ‘આનંદ’ વૃક્ષનું સદા ડાળખું ઝાલવું. …..very nice ashokbhai….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s