કબૂલાત

કહી હા તો હા, ના તો ના પણ કબૂલી,
પ્રણયની અમે એ પ્રથા પણ કબૂલી.

બધાં ફક્ત તારી જ બાબત પૂછે છે,
તને ચાહવાની સજા પણ કબૂલી.

ગયા તે વખત જે કબૂલી હતી જે,
અમે એ વ્યથા, આવતા પણ કબૂલી.

મને સાથ દીધો હવાએ તો ઉડ્યો,
અગર સાથ છોડ્યો, ધારા પણ કબૂલી.

કબૂલાત લેવા એ બેઠા’તા ‘નીરવ’
કસૂર ક્યાં હતી કંઇ? છતાં પણ કબૂલી.

– નીરવ વ્યાસ

Advertisements

7 thoughts on “કબૂલાત

  1. Nice gazal. બધાં ફક્ત તારી જ બાબત પૂછે છે,
    તને ચાહવાની સજા પણ કબૂલી.
    Saryu Parikh

  2. મને સાથ દીધો હવાએ તો ઉડ્યો,
    અગર સાથ છોડ્યો, ધારા પણ કબૂલી…. વાહ

    એક જજની કબૂલવા જેવી કબૂલાત… સુંદર ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s