માંગે છે?

કોની પાસે સવાર માંગે છે?
ચાંદ પાસે ઉધાર માંગે છે !

આપવા જેવું તો મેં આપ્યું છે,
તોય શાને અપાર માંગે છે ?

રાખવા માંગતા નથી સંબંધ,
ત્યાં વચન શું ધરાર માંગે છે?

સૌ પ્રથમ ઓળખી લે ખુદને, શું
આયનાના પ્રકાર માંગે છે ?

હું કલમ લઇ કશું લખું ત્યાં તો,
કોઇ મારા વિચાર માંગે છે.

ઘાવ ઊંડા છે જિન્દગીના, પણ
ક્યાં ‘પથિક’ સારવાર માંગે છે ?

જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

7 thoughts on “માંગે છે?

 1. હું કલમ લઇ કશું લખું ત્યાં તો,
  કોઇ મારા વિચાર માંગે છે… વાહ… મસ્ત.. !!

  સરસ ગઝલ

 2. ખૂબ સરસ ગઝલ.

  હું કલમ લઈ કશુંય લખું ત્યાં તો,
  કોઈ મારા વિચાર માંગે છે.

  વાત ગમી ગઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s