કાલાં ફોલે

અધકચરું અંધારું ક્ષણના કાલાં ફોલે,
અડધી રાતે યાદ, બનીને તમરાં બોલે.

શમણાં લઈ બારાત જુઓને આવી પહોંચ્યા,
આંખ ચઢી છે જિદે એકકે દ્વાર ના ખોલે.

શિયાળાની રાત ઘણી લંબાઇ છે, લ્યા;
વાતનો રંધો લૈ કોઈ બે બાજુ છોલે.

બહાર ઊભી છે એકલતા, કોઈ અંદર લાવો,
તૂટી જાશે ઠોકર વાગે એક હડદોલે.

મોત ભલેને આવે આપણ સામે બેઠા,
સ્વાગતમાં બેસાડયા મનના મોરલા ટોલ્લે.

સરવાળે સગવડ રાખી છે, ખોટ નથી કંઇ,
આવી પહોંચો ..!! ઇચ્છાઓ બસ હોલે હોલે.

‘આનંદ’ વેચાવા નીકળ્યો છે ઘર ઘર જઈને,
સાવ મફતમાં ને પાછો એ નમતું તોલે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

5 thoughts on “કાલાં ફોલે

  1. બહાર ઊભી એકતા, કોઈ અંદર લાવો,
    તૂટી જાશે ઠોકર વાગે એક હડદોલે.

    વાહ ખૂબ ઉમદા કલ્પના. જો કે આખી ગઝલે કલ્પનાનો સુંદર શણગાર કર્યો છે.
    મક્તા લાજવાબ છે.

  2. हम रदीफ हम क़ाफ़िया संयोजित गीत शी नाज़ुक गझल नवी अभिव्यक्तिथी सुहावी छे कविश्रीए।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s