અરસાથી

થઈ ગયો છું ઉદાસ, અરસાથી,
એ નથી આસપાસ, અરસાથી.

હું ય તોહમતની વાટ જોઉં છું,
થઈ રહી છે તપાસ, અરસાથી.

રોજ થોડી ત્વચા ખુરેદું છું,
રોજ પજવે છે ફાંસ, અરસાથી.

સાવ નિષ્પ્રાણ છે શરીર, ‘નીરવ’,
કોણ ખેંચે છે શ્વાસ, અરસાથી.

નીરવ વ્યાસ

Advertisements

6 thoughts on “અરસાથી

  1. વાહ, ટુંકી બગેરમાં સુંદર શૅર રચાયા છે.
    સાવ નિષ્પ્રાણ છે શરીર, ‘નીરવ’,
    કોણ ખેંચે છે શ્વાસ, અરસાથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s