ધુમ્રસેર

શકયતાની રાખમાં રોળી જશું,
ઓઢી જે ચાદર,ચમક ચોળી જશું.

આંગણાની વેલ પર ગુમસુમ રહ્યો,
પુષ્પનો પમરાટ ઢંઢોળી જશું.

આટલાં વારસો ડગર જ્યાં ના ગયા,
પોળ, શેરી, ગામ ધમરોળી જશું.

ખારીલા વાતા પવનમાં સાચવી,
રેત પગલાં છાપ રગદોળી જશું.

ધારણાઓ,માન્યતાઓ, એષણા,
એક ઉલાળે જ ફંગોળી જશું.

આભને કહી દો કરે ઓવારણાં,
ધુમ્રસેરોમાં ભળી કોળી જશું.

સોડ લાંબી તાણીને ‘હાકલ’ સૂતા,
કોઈ ગાઢી નીંદ ઝકઝોળી જશું.

– પ્રતાપસિંહ ડાભી ‘હાકલ’

Advertisements

8 thoughts on “ધુમ્રસેર

  1. આભને કહી દો કરે ઓવારણાં,
    ધુમ્રસેરોમાં ભળી કોળી જશું.

    વાહ..દોસ્ત. આખીયે ગઝલ સરસ.

  2. કવિશ્રીહાકલની નખશિખ જુસ્સાદાર ગઝલ ગમી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s