જમાવીને બેઠો

કરેલી ભલાઈ ગણાવીને બેઠો,
અને નાક જાતે કપાવીને બેઠો.

કલમ તું બજારુ બનાવીને બેઠો,
કવિ નાત આખી લજાવીને બેઠો.

હતો એ ધતૂરો, બરાબર તું જાણે,
છતાં મોગરામાં ખપાવીને બેઠો.

નિરંતર એ ઝંખે હવે છાંયડાઓ,
કે જે છોડ નાના કપાવીને બેઠો.

તમોને ખરેખર હું ચાહું છું તેથી,
હ્રદય ખોલી સઘળું બતાવીને બેઠો.

તમે ‘દર્દ’ એના સગડ શોધી લાવો,
સમય ક્યાં અડિંગો જમાવીને બેઠો.?

– ‘દર્દ’ ટંકારવી

Advertisements

7 thoughts on “જમાવીને બેઠો

 1. નિરંતર એ ઝંખે હવે છાંયડાઓ,
  કે જે છોડ નાના કપાવીને બેઠો….. વાહ કેટલું સચોટ..!! ચોટદાર…. !!

  સુંદર ગઝલ

 2. વાહ! સુંદર ગઝલ,
  કલમ તું બજારુ બનાવીને બેઠો,
  કવિ નાત આખી લજાવીને બેઠો.

 3. વાહ,

  તમે’ દર્દ’ એના સગડ શોધી લાવો,
  સમય ક્યાં અડિંગો જમાવીને બેઠો ?

  અાખી ગઝલ …બહોત ખૂબ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s