આદત

રોજ ઉઠી ખાતરી કરવાની આદત છે મને,
એમ તાજા શ્વાસને અડવાની આદત છે મને.

કોઈના પથ્થર નથી ખાધા રહીને ટોચ પર,
ડાળ માફક ભાવથી નમવાની આદત છે મને.

મોતને લંઘનની રેખા કહી અડી આવું સહજ,
શ્વાસ સાથે પણ રમત રમવાની આદત છે મને.

પાંખ તો કાપી શકો છો જોશ કાપી નહીં શકો,
હું જટાયુ છું સતત ઉડવાની આદત છે મને.

હું સમય સંજોગના એ બાઉન્સરો વેઠી લઇશ,
જીત સુધી પીચ પર ટકવાની આદત છે મને.

હું જ ‘સાગર’ મીઠું જળ આપી શકું વરસાદનું,
સૂર્ય સામે રાત દિન તપવાની આદત છે મને.

– રાકેશ સગર ‘સાઞર’

8 thoughts on “આદત

  1. હું સમય સંજોગના એ બાઉન્સરો વેઠી લઇશ,
    જીત સુધી પીચ પર ટકવાની આદત છે મને… નોખી અભિવ્યક્તિની ગઝલ…

    બધા શે’ર સરસ થયા છે ..

  2. પાંખ તો કાપી શકો છો જોશ કાપી નહીં શકો,
    હું જટાયુ છું સતત ઉડવાની અાદત છે મને.

    વાહ, ખૂબ સરસ મીજાજ વાળો શેર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s