બેઠો છે

ભાવ-પૂર્વક અભાવ બેઠો છે,
‘ તું નથી ‘ નો બનાવ બેઠો છે.

એક ચ્હેરો ગમી ગયો તેથી ,
ઘર કરીને લગાવ બેઠો છે.

હું જ મારા સુધી જવાનો છું,
મારી અંદર પડાવ બેઠો છે.

આપ એને અનૂસરી જુઓ ,
આપનામાં ઠરાવ બેઠો છે.

તું કહે છે દલીલ ઊભી છે,
હું કહું છું ,બચાવ બેઠો છે.

‘હા’ અને ‘નાં’ ની સાવ વચ્ચોવચ,
મૌન રૂપે તણાવ બેઠો છે.

એક બાજુ તમે અહીં બેઠા ,
બીજી બાજુ દબાવ બેઠો છે.

– શીતલ જોશી

Advertisements

4 thoughts on “બેઠો છે

  1. ભાવ-પૂર્વક અભાવ બેઠો છે….it is enough for life…well said….

  2. ‘હા’ અને ‘નાં’ ની સાવ વચ્ચોવચ,
    મૌન રૂપે તણાવ બેઠો છે… બહુ સરસ..

    આખી ગઝલ ગમી જાય એવી થઈ છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s