આપણાં મિત છે

જો સમયની આ જ તો રીત છે,
હાર થાયે સો પછી જીત છે.

બોલબાલા હો ભલે જૂઠની,
સાચમાં જીવન તણું હિત છે.

કોઇપણ અવસર ભલે આવતો,
ગુંજવાને હોઠ પર ગીત છે.

આવતી હર પળને સત્કારજો,
સુખ અને દુઃખ આપણાં મિત છે.

રાકેશ ઠક્કર

Advertisements

8 thoughts on “આપણાં મિત છે

  1. Nice
    બોલબાલા હો ભલે જૂઠની,
    સાચમાં જીવન તણું હિત છે.

  2. સરસ પ્રયાસ… તકતી ગાલગાગા ગાલગા ગાલગા ની જગ્યાએ ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા લીધી હોત તો પ્રવાહિતા વધી જાત.. અને વાંચવા બોલવામાં વધારે સરસ લાગત .. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s