મળે છે

માગુ છું હું એકસરખી પણ, મળે છે,
કો’ક હળવી કો’ક ભારી ક્ષણ મળે છે.*

જ્યાં જરા ઊભા થયા ને ત્યાં જ સામા,
પાડવાને એક નહીં બે-ત્રણ મળે છે.

માનવી ને જોઇને દર્પણ કહે છે,
રોજ અહિંયા બહુરૂપી એક જણ મળે છે.

રોજ છેલ્લો ઘૂંટ કહીને ગટગટાવું,
રોજ પીવાના નવા કારણ મળે છે.

શું કરું? શું ના કરું? સમજાય પહેલા,
તકલીફો નવટાંક નહીં અધમણ મળે છે.

– રીનલ પટેલ

8 thoughts on “મળે છે

 1. દરેક શેર દમદાર !
  રોજ છેલ્લો ઘૂંટ કહીને ગટગટાવું,
  રોજ પીવાના નવા કારણ મળે છે.

 2. દરેક મજાનાં શે’ર વચ્ચે આ સહુથી વધારે ગમ્યો…

  રોજ છેલ્લો ઘૂંટ કહીને ગટગટાવું,
  રોજ પીવાના નવા કારણ મળે છે…….. વાહ

 3. દરેકેદરેક શે’ર ઊંડો અર્થ ધરાવે છે.
  આ શે’ર જોરદાર છે :

  માનવી ને જોઇને દર્પણ કહે છે,
  રોજ અહિંયા બહુરૂપી એક જણ મળે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s