આકાશમાં

જોઈ, અચરજ થાય છે આકાશમાં,
શૂન્યતા છલકાય છે આકાશમાં.

મન તો અમને ક્યારનું ઉડવા કહે,
ક્યાં કશે પહોંચાય છે આકાશમાં.

થઇ રૂપાંતર એકનું બીજું બને,
ક્યાં નવું સર્જાય છે આકાશમાં.

કેટલાયે સૂર્ય ઊગે, આથમે,
ખોટ ક્યાં વરતાય છે આકાશમાં.

ક્યાંથી આવે જીવ ને ક્યાં જાય છે,
ક્યાં કશું સમજાય છે, આકાશમાં.

-પ્રવીણ શાહ

6 thoughts on “આકાશમાં

  1. nice gazal.. આકાશમાં…
    મન તો અમને ક્યારનું ઉડવા કહે,
    ક્યાં કશે પહોંચાય છે આકાશમાં.

  2. મન તો અમને ક્યારનું ઉડવા કહે,
    ક્યાં કશે પહોંચાય છે આકાશમાં.

    આખી ગઝલ મજાની થઈ છે.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s