ભીંતને અડકી ઊભા

જોરથી ખખડી ઉઠી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા,
‘કોણ એ!?” બોલી પડી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા.

સાવ ગુમસુમ ઘર અને છત સાવ નોધારી બની,
એકતામાં તડ મળી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા.

કેટલાં ડૂસકાં રૂપે વહેતી વ્યથા, વહેતી રહી,
આંખથી વરસી ઝડી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા.

હાંફતા એક મૃગની માફક જો ભરી છે એષણા,
તેય થઈ ગઈ પાંગળી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા.

દોડવું ‘આનંદ’ છે ને હાંફવું હરીફાઈ છે,
મનની સ્પર્ધા ઓસરી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

6 thoughts on “ભીંતને અડકી ઊભા

  1. સરસ ગઝલ.
    દોડવું ‘આનંદ’ છે ને હાંફવું હરીફાઈ છે,
    મનની સ્પર્ધા ઓસરી જ્યાં ભીંતને અડકી ઊભા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s