પી શકાતું હોય છે

રેતમાં ડૂબી શકાતું હોય છે,
ક્યાંક મૃગજળ પી શકાતું હોય છે.

હોય જો પીડાનું માથે પોટલું,
કાંટમાં ચાલી શકાતું હોય છે.

યાદ વાળા ઓરડામાં સૂઇ જુઓ,
રાતભર જાગી શકાતું હોય છે.

ભાગ્યમાં જો હોય વાંકા આંગણા,
તો, બધે નાચી શકાતું હોય છે.

જાતનાં વાસી બધાંયે બારણા,
જોઉં ક્યાં ભાગી શકાતું હોય છે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

7 thoughts on “પી શકાતું હોય છે

  1. બહોત ખૂબ!
    યાદ વાળા ઓરડામાં સૂઇ જુઓ,
    રાતભર જાગી શકાતું હોય છે.

  2. યાદ વાળા ઓરડામાં સૂઇ જુઓ,
    રાતભર જાગી શકાતું હોય છે…. ખૂબ મજાનો શે’ર…. !!

    આખી ગઝલ ઉમદા થઈ છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s