વરસાદમાં…

એ નહીં આવે કદી વરસાદમાં,

આગ લાગી ગઈ સખી વરસાદમાં…

કોની સાથે જઈને ભીંજાવું હવે,

સાવ સૂની છે ગલી વરસાદમાં…

એક દુઆ માંગી કોઈએ રાતભર,

એક ગઝલ મેં પણ લખી વરસાદમાં…

દુઃખની રાતોમાં કોઈ મળતું નથી,

ક્યાં મળે છે ચાંદની વરસાદમાં…

છે તગઝ્ઝુલ રંગનો વૈભવ ‘અદી’,

શાયરી દુલ્હન બની વરસાદમાં…

-‘અદી’ મિરઝા

Advertisements

7 thoughts on “વરસાદમાં…

  1. વાહ!
    કોની સાથે જઈને ભીંજાવું હવે,
    સાવ સૂની છે ગલી વરસાદમાં…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s