ગઝલના પૅગ

પૅગ થોડા તો ગઝલના મારવાના હોય છે,
બર્ફ માફક તર્કને ઓગાળવાના હોય છે.

માંગણી તારી કદી ક્યાં કોઇ સૂણે છે ભલા,
સાકી આપે, સુખના પ્યાલા ધારવાના હોય છે.

જિંદગીના જામને પીધા પછી સમજ્યા નહીં?!
ઘૂંટ કડવા હો, ગળે ઉતારવાના હોય છે.

જો પીવામાં કંઇક આવે ભૂલમાં, તો શું ઉપાય?
બ્હાર ઠાલવવા નયન છલકાવવાના હોય છે.

ખુદ લથડતા હોય છે ને એમ સમજે છે પછી,
સૌ નશીલા માર્ગને સંભાળવાના હોય છે.

ઘૂંટ બે મારીને માનવ હોંશમાં રહેતા નથી?!
આ છે કેવળ ભ્રમ, અને ભ્રમ ભાંગવાના હોય છે.

થાકી હારીને ‘પથિક’ પહોંચી ગયા છે મયકદે,
એ નથી નક્કી કે ક્યારે ઘર જવાના હોય છે.

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

(‘અખંડ આનંદ’- સપ્ટેમ્બર, 2016 માં પ્રકાશિત)

3 thoughts on “ગઝલના પૅગ

 1. વાહ! ક્યા બાત હૈ!
  છલકતા જામ જેવી ગઝલ!
  જિંદગીના જામને પીધા પછી સમજ્યા નહીં?!
  ઘૂંટ કડવા હો, ગળે ઉતારવાના હોય છે.

 2. ખુદ લથડતા હોય છે ને એમ સમજે છે પછી,
  સૌ નશીલા માર્ગને સંભાળવાના હોય છે.

  સારી રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s