ખિન્નતા સારી નહીં

ફૂલ સામે ખિન્નતા સારી નહીં,
આ સંવેદનહીનતા સારી નહીં.

થાક લાગે એટલે બેસી જવું,
એટલી સ્વાધીનતા સારી નહીં.

કોઈ ચાલ્યું જાય ને તાક્યા કરો,
એટલી તલ્લીનતા સારી નહીં.

કે નવું સોનું સ્વીકારી ના શકો,
એટલી પ્રાચીનતા સારી નહીં.

ચામડીમાં હોય, સ્વાભાવિક છે,
આંખમાં એ ભિન્નતા સારી નહીં.

સ્નેહી પરમાર

6 thoughts on “ખિન્નતા સારી નહીં

  • ગઝલમાં દરેક છેલ્લા શે’રને મક્તા નથી કહેવાતો, છેલ્લા શે’રમાં શાયરનું
   તખલ્લુસ હોય તો જ તેને મક્તા કહેવાય છે.. અહી તેને ‘છેલ્લા શે’ર’ તરીકે જ
   ઉલ્લેખવો રહ્યો..

   વણમાંગી માહિતી માટે નારાજ ના થશો, ઇરાદો તમારી ભૂલ કાઢવાનો
   નહીં પણ જાણકારીમાં વધારો કરવાનો જ….

 1. nice
  કે નવું સોનું સ્વીકારી ના શકો,
  એટલી પ્રાચીનતા સારી નહીં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s