ઑકાત છે?

હાથમાં અકબંધ દરિયા સાત છે,
તે છતાં ભરતી અમારી ઘાત છે.

જોઈ લીધા કૈંક તોફાનો અમે,
દિલ અમારું ખારવાની જાત છે.

રેતનું ઘર આખરે ડૂબી જશે,
મોજદરિયા રોજનો આઘાત છે.

રક્તની ટશરો પછી તો ફૂટશે,
ક્યાં ઉઝરડાની હવે ઑકાત છે?

રાખમાં તણખો બનીને જીવશે,
આગના પડખે ઠરેલી વાત છે.

– દિનેશ દેસાઈ

Advertisements

4 thoughts on “ઑકાત છે?

  1. રક્તની ટશરો પછી તો ફૂટશે,
    ક્યાં ઉઝરડાની હવે ઑકાત છે?……. વાહ ખૂબ સરસ

    મજાની ગઝલ… !!

  2. રાખમાં તણખો બનીને જીવશે,
    આગના પડખે ઠરેલી વાત છે….. very nice for Love never perish….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s