મસ્ત થાશું

પ્રથમ તો કબીરા સમા મસ્ત થાશું,
પછી શબ્દ રૂપે અભિવ્યક્ત થાશું.

ચલો એમ સમજીને ટેકો કરીશું,
દીવાલો છીએ એક દિ’ ધ્વસ્ત થાશું.

હવે એમ લાગે છે તૂટી જવાશે,
વધારે જો આથી હજુ સખ્ત થાશું.

થયા મુક્ત દુઃખના બધા દુઃખથી એમ જ,
હવે લક્ષ્ય છે સુખથી પણ ત્રસ્ત થાશું.

છળ્યા કરશું ખુદને અણીના સમય પર,
અમે આમ ઈશ્વર કોઈ વક્ત થાશું.

હજી ક્યાં ‘જિગર’ સૂર્ય મધ્યાહને છે ?
હજી તો ઘણું ઝળહળી અસ્ત થાશું.

– જિગર ફરાદીવાલા

7 thoughts on “મસ્ત થાશું

  1. ખરેખર લાજવાબ મક્તા.
    હજી ક્યાં ‘જિગર’ સૂર્ય મધ્યાહને છે ?
    હજી તો ઘણું ઝળહળી અસ્ત થાશું.

  2. હવે એમ લાગે છે તૂટી જવાશે,
    વધારે જો આથી હજુ સખ્ત થાશું… દરેક વાતની એક સીમા હોય એ ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવાયું છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s