વિચાર કરજે

ડાળના દુઃખનો પ્રથમ વિચાર કરજે,
ફૂલમાંથી ત્યાર બાદ જ હાર કરજે.

તું ય સાબિત કો’કદી ખુમાર કરજે,
કંટકો વચ્ચે જઈ ટહુકાર કરજે.

એ ડૂબે છે, હાથને લંબાવ જલ્દી,
એના મજહબનો પછી વિચાર કરજે.

હે! પ્રભુ છું હું જ ગુનેગાર મોટો,
પણ તું કરુણાનો જરા વિસ્તાર કરજે.

આગ લાગી છે ને પાણી ડોલમાં છે,
કણ ઉપર તો કણ ઉપર તું ધાર કરજે.

જિન્દગીના તાર છોને તંગ થાતા,
થાય તો એના વડે સિતાર કરજે.

જેમનું પણ લાલ છે ‘રાકેશ’ લોહી
એ ગમે તે હોય પણ સ્વીકાર કરજે

– રાકેશ હાંસલિયા

Advertisements

5 thoughts on “વિચાર કરજે

 1. જિન્દગીના તાર છોને તંગ થાતા,
  થાય તો એના વડે સિતાર કરજે.
  શક્યતા અને અશક્યતા વચ્ચે તો ચિયાર …!

 2. સુંદર પ્રાર્થના.
  હે! પ્રભુ છું હું જ ગુનેગાર મોટો,
  પણ તું કરુણાનો જરા વિસ્તાર કરજે.

 3. એ ડૂબે છે, હાથને લંબાવ જલ્દી,
  એના મજહબનો પછી વિચાર કરજે.

  સરસ ગઝલ બની છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s