ચાખ્યા પછી

સ્હેજ કડવું સ્વાદમાં લાગ્યા પછી,
લોક થૂંકી નાંખશે ચાખ્યા પછી.

એ જ તો મહિમા ખરો છે દાનનો,
કોઈને કહેવું નહીં આપ્યા પછી.

શબ્દમાં થોડું વજન મૂકી જુઓ,
કોઇ સમજે નહિ જો સમજાવ્યા પછી.

પૂરી દીધો મેં સમય ઘડિયાળમાં,
એને ચારે બાજુથી કાપ્યા પછી.

પીંછી હળવા હાથથી ફેરવ જરા,
રંગ ઊખડશે નહીં લાગ્યા પછી.

– પ્રવીણ જાદવ

Advertisements

6 thoughts on “ચાખ્યા પછી

  1. Kya Baat hai
    શબ્દમાં થોડું વજન મૂકી જુઓ,
    કોઇ સમજે નહિ જો સમજાવ્યા પછી.

  2. Nice
    સ્હેજ કડવું સ્વાદમાં લાગ્યા પછી,
    લોક થૂંકી નાંખશે ચાખ્યા પછી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s